Translate

Sunday, 20 February 2011

Karmapa 2 works

Karmapa 2 featured on Wikipedia  here

An introduction to the Life of Karma Pakshi - by Charles Manson

Table A, pre-modern biographies of Karma Pakshi
Table B, modern biographies of Karma Pakshi

A nu yo ga'i chings ldeb //
bShad lung sbyor bkod rgya mtsho mtha' yas //
bsTan pa rgya mtsho mtha' yas byin gyis brlabs pa'i bka' chen //
bsTan pa rgya mtsho mtha' yas kyi bshad pa phun sum tshogs pa rgya mtsho mtha' yas//
bsTan pa rgya mtsho mtha' yas kyi gzhung rgyas //
Bya ba'i rgyud dang spyod pa'i rgyud rnal 'byor gyi rgyud rnams kyi don bstan la
       'bebs par byed pa phyi rgyud gsum gyi rgya mtsho mtha' yas //
Byin gyis brlabs pa'i bka' bstan pa rgya mtsho mtha' yas rab 'byams chos kyi
       phung po bka' gsum bye ba phrag brgya'i rtsa ba theg pa chen po byang
       chub sems dpa'i gzhi lam ' 'bras bu'i gdams ngag rnams //
Chos nyid gtan la phab pa yongs su mya ngan las 'da' ka rgya mtsho mtha' yas pa //
Chos thams cad gtan la phab pa yongs su mya ngan 'das ka rgya mtsho mtha'
       yas pa ldeb //
Dam pa'i chos 'dul ba'i gleng bzhi na gos dmar can gyi yul nas 'ongs pa'i mkhas pa
       yang dag phyi rol nyid bzhugs gsung pa te / de la sha na sa'i gos can 'jams dpal
       dmar po la sogs pa'i tshan 'brug tsam du tha snyad 'dogs shing ngo bo cig la
       mthong tshul tha dad pa'i lta ste/ mo ghol ding ri'i sgra tshad //
dBang gi bstan pa rgya mtsho mtha' yas bzhugs //
dBu'i phyogs lags so //
'Dod pa rgya mtsho mtha' yas //
dPal ye shes kyi mkha' 'gro ma la tE lo pa'i zhus len snyan rgyud man ngag bar do gcig
       chod ma //
gDams ngag rgya mtsho mtha' yas ldeb //
gSang ba'i ma hā yo ga'i rgya mtsho mtha' yas bzhugs //
gSang rgya mtsho mtha' yas la bzhugs //
gSang sngags rnal 'byor bla na med pa'i rgyud sde chen po rnams kyi bzhed pa so sor
        'byed par byed pa ma hA yo ga gsar ma'i rgya mtsho mtha' yas //
gSar rnying la sogs pa'i bzhed pa so sor 'byed pa gsang ba rgya mtsho mtha' yas ldeb //
Karma pa'i rnam thar zhal chems ma'o //
Kha ba dkar po'i lam yig //
Khyab 'jug rgya mtsho mtha' yas ldeb //
lHa chen po 'dzam gling rgyan bzhengs pa'i rnam thar //
lHan skyes jo mo'i grib sel //
Ma rig 'khrul pa'i rtsa rgyud bzhugs pa'i dbu phyogs lags so //
mDo sde bstan pa rgya mtsho mtha' yas kyi chings ldeb //
mDo sde rgya mtsho mtha' yas ldeb //
mDo sde'i chings bzhugs so //
mKha' 'gro yid bzhin nor bu'i bzhung //
Mo gho ding ri'i sgra tshad bzhugs so //
Nad gdon gyi zhal gdams //
Ngo bo nyid kyi lha'i bstan pa lung chen a nu yo ga //
Nyid kyi ltas dang chos 'phrul bsam gyis mi khyab pa'i rnam thar //
Nyid kyi rnam par thar lhan skyes ye shes dgongs pa lung bstan bzhugs pa'i dbu
         phyogs so //
Nyid kyi rnam par thar pa gdug tshar gcod gzi brjod 'od 'bar //
Nyid kyi rnam thar dus gsum dus med gcig tu rtogs shing rtsal chen po rdzogs pa'i
         gleng gzhi //
Nyid kyi rnam thar dus gsum dus med gcig tu rtogs shing rtsal chen rdzogs pa'i
         gleng gzhi ldeb //
Pha rgyud ma rgyud thabs dang shes rab dbyer med kyi rgyud la gtogs tshad kyi klad don
         gyi gzhung //
'Phags pa 'jam pa dang mjal nas zhus pa ste / zhu len rgya mtsho mtha' yas bzhugs so //
Phun sum tshogs pa rgya mtsho mtha' yas//
Phun sum tshogs pa rgya mtsho mtha' yas mdor bsdus pa ldeb //
rDzogs chen dbang gi chu bo bzhugs //
Rin po che Karma pa'i rnam thar hor yul ma ldeb //
rJe grub thob chen po Karma Pak+shi'i rnam par thar pa mtha' yas bkod pa ldeb //
rLung sems gnad kyi lde'u mig //
Sangs rgyas kyi zhing khams lta ba //
sDe snod gsum gyis chings bzhugs pa'i dbu phyogs la ldeb //
Shes rab kyi pha rol phyin pa'i rab dbye ldeb //
sKye rabs sbas mchod la gsungs pa ldeb //
sKyes rabs sbas mchod la nyams su blangs pa //
sPrul pa'i sku'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas //
sTon pa lnga yi bstan pa rgya mtsho mtha' yas las lung chen a nu yo da'i la ldeb //
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (1)
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (2)
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (3)
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (4)
Theg pa drug kyis ching bzhugs pa'i dbu phyogs lags so //
Tshe chog gi dbu phyogs ldeb //
Zab chos rgya mtsho mtha' yas ldeb //
Zhal gcig ma'i bsrung ba dang gdams pa //

No comments:

Post a Comment