Translate

Sunday, 20 February 2011

Karmapa 2 works

Karmapa 2 featured on Wikipedia  here

An introduction to the Life of Karma Pakshi - by Charles Manson

Table A, pre-modern biographies of Karma Pakshi
Table B, modern biographies of Karma Pakshi

A nu yo ga'i chings ldeb //
bShad lung sbyor bkod rgya mtsho mtha' yas //
bsTan pa rgya mtsho mtha' yas byin gyis brlabs pa'i bka' chen //
bsTan pa rgya mtsho mtha' yas kyi bshad pa phun sum tshogs pa rgya mtsho mtha' yas//
bsTan pa rgya mtsho mtha' yas kyi gzhung rgyas //
Bya ba'i rgyud dang spyod pa'i rgyud rnal 'byor gyi rgyud rnams kyi don bstan la
       'bebs par byed pa phyi rgyud gsum gyi rgya mtsho mtha' yas //
Byin gyis brlabs pa'i bka' bstan pa rgya mtsho mtha' yas rab 'byams chos kyi
       phung po bka' gsum bye ba phrag brgya'i rtsa ba theg pa chen po byang
       chub sems dpa'i gzhi lam ' 'bras bu'i gdams ngag rnams //
Chos nyid gtan la phab pa yongs su mya ngan las 'da' ka rgya mtsho mtha' yas pa //
Chos thams cad gtan la phab pa yongs su mya ngan 'das ka rgya mtsho mtha'
       yas pa ldeb //
Dam pa'i chos 'dul ba'i gleng bzhi na gos dmar can gyi yul nas 'ongs pa'i mkhas pa
       yang dag phyi rol nyid bzhugs gsung pa te / de la sha na sa'i gos can 'jams dpal
       dmar po la sogs pa'i tshan 'brug tsam du tha snyad 'dogs shing ngo bo cig la
       mthong tshul tha dad pa'i lta ste/ mo ghol ding ri'i sgra tshad //
dBang gi bstan pa rgya mtsho mtha' yas bzhugs //
dBu'i phyogs lags so //
'Dod pa rgya mtsho mtha' yas //
dPal ye shes kyi mkha' 'gro ma la tE lo pa'i zhus len snyan rgyud man ngag bar do gcig
       chod ma //
gDams ngag rgya mtsho mtha' yas ldeb //
gSang ba'i ma hā yo ga'i rgya mtsho mtha' yas bzhugs //
gSang rgya mtsho mtha' yas la bzhugs //
gSang sngags rnal 'byor bla na med pa'i rgyud sde chen po rnams kyi bzhed pa so sor
        'byed par byed pa ma hA yo ga gsar ma'i rgya mtsho mtha' yas //
gSar rnying la sogs pa'i bzhed pa so sor 'byed pa gsang ba rgya mtsho mtha' yas ldeb //
Karma pa'i rnam thar zhal chems ma'o //
Kha ba dkar po'i lam yig //
Khyab 'jug rgya mtsho mtha' yas ldeb //
lHa chen po 'dzam gling rgyan bzhengs pa'i rnam thar //
lHan skyes jo mo'i grib sel //
Ma rig 'khrul pa'i rtsa rgyud bzhugs pa'i dbu phyogs lags so //
mDo sde bstan pa rgya mtsho mtha' yas kyi chings ldeb //
mDo sde rgya mtsho mtha' yas ldeb //
mDo sde'i chings bzhugs so //
mKha' 'gro yid bzhin nor bu'i bzhung //
Mo gho ding ri'i sgra tshad bzhugs so //
Nad gdon gyi zhal gdams //
Ngo bo nyid kyi lha'i bstan pa lung chen a nu yo ga //
Nyid kyi ltas dang chos 'phrul bsam gyis mi khyab pa'i rnam thar //
Nyid kyi rnam par thar lhan skyes ye shes dgongs pa lung bstan bzhugs pa'i dbu
         phyogs so //
Nyid kyi rnam par thar pa gdug tshar gcod gzi brjod 'od 'bar //
Nyid kyi rnam thar dus gsum dus med gcig tu rtogs shing rtsal chen po rdzogs pa'i
         gleng gzhi //
Nyid kyi rnam thar dus gsum dus med gcig tu rtogs shing rtsal chen rdzogs pa'i
         gleng gzhi ldeb //
Pha rgyud ma rgyud thabs dang shes rab dbyer med kyi rgyud la gtogs tshad kyi klad don
         gyi gzhung //
'Phags pa 'jam pa dang mjal nas zhus pa ste / zhu len rgya mtsho mtha' yas bzhugs so //
Phun sum tshogs pa rgya mtsho mtha' yas//
Phun sum tshogs pa rgya mtsho mtha' yas mdor bsdus pa ldeb //
rDzogs chen dbang gi chu bo bzhugs //
Rin po che Karma pa'i rnam thar hor yul ma ldeb //
rJe grub thob chen po Karma Pak+shi'i rnam par thar pa mtha' yas bkod pa ldeb //
rLung sems gnad kyi lde'u mig //
Sangs rgyas kyi zhing khams lta ba //
sDe snod gsum gyis chings bzhugs pa'i dbu phyogs la ldeb //
Shes rab kyi pha rol phyin pa'i rab dbye ldeb //
sKye rabs sbas mchod la gsungs pa ldeb //
sKyes rabs sbas mchod la nyams su blangs pa //
sPrul pa'i sku'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas //
sTon pa lnga yi bstan pa rgya mtsho mtha' yas las lung chen a nu yo da'i la ldeb //
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (1)
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (2)
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (3)
sTon pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas las // (4)
Theg pa drug kyis ching bzhugs pa'i dbu phyogs lags so //
Tshe chog gi dbu phyogs ldeb //
Zab chos rgya mtsho mtha' yas ldeb //
Zhal gcig ma'i bsrung ba dang gdams pa //

Saturday, 19 February 2011

Karmapa 3 works

 Karmapa 3 featured on Wikipedia here

'du ba 'chi ba'i rtsis
'dus dkyil gyi 'thad pa lung sbyordus kyi 'khor lo nas btus pa'i dngos sbyor
'gur 'bum
'khor lo sdom pa'i mchod 'phreng
'khor lo sdom pa'i mngon rtogs lha bcu gsum ma
'khor lo sdom pa'i mngon rtogs lu hi pa'i bzhed pa
'khor lo sdom pa drug cu rtsa gnyis kyi mngon rtogs nag po pa'i bzhed pa'phags pa spyan ras gzigs
bcom ldan 'das mgon po 'jam dpal dbyangs kyi 'phrin las phyogs gcig bzhes pa
bdag med ma'i bskyed rdzogs
bde mchog lha bcu gsum ma'i cho ga
bdud ngos 'dzin bco lnga pa
bka' bzhin rgyud pa'i gsol 'debs
bsam gtan gyi skyon ngos 'dzin
bstan bcos thor bu brgyad cu rtsa gnyis
btsun mo mdo ha'i sa bcad
chos dbyings bstod pa'i 'grel pa
chos dbyings bstod pa'i rnam bshad
chos sku rdo rje 'chang gi rnam par thar pa rgya mtsho chen po las dad pa'i snyms pas chu thigs tsam gcig blangs pa
dam pa'i chos dran pa nye bar bzhag pa'i mdo'i don snang bar byed pa'i bstan bcos
dam tshig rgya mtsho mtha' yas pa rnam par snang bar byed pa dri ma med pa'i snying po'i 'grel pa rdo rje theg pa'i myur lam
dam tshig rgya mtsho mtha' yas rnam par snang bar byed pa'i dri ma med pa'i snying po
dam tshig rgya mtsho'i rang 'grel
dbang bzhi'i dus dang mtshan ma bstan pa'i phra tig
dbang phyug gi yon tan gyi cha shas la bstod pa
dben gnas chen po bde chen gyi bstod pa
dbu ma chos dbyings bstod pa'i rnam par bshad pa
dbus mtha' rnam 'byed kyi 'grel pa
de bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos
de bzhin gshegs pa'i snying po'i bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos
de gshegs snying po bstan pa'i bstan chos kyi 'grel pa don gsal lung gi 'od zer
dgyes pa rdo rje'i dbang chog
dgyes pa rdo rje'i lha dgu'i mngon rtogs kyi tshig lhug ma
dgyes pa rdo rje'i lus dkyil
dgyes pa rdo rje'i mchod khrigs
dgyes pa rdo rje'i mngon rtogs tshigs bcad ma
dgyes rdor bsdus don
dkyil 'khor gyi de kho na nyid snang ba d+ha ri ka pa'i bzhed pa
do ha mdzod kyi klu'i don gsal bar byed pa tshig gi rgyan dri ma med pa'i sgron me
dpal 'bum la gdams pa
dpal bde mchog 'khor lo'i snying po'i bzlas thabs
dpal dgyes pa rdo rje'i rnam par bshad pa drang ba dang nges pa'i don gsal bar byed pa dri ma med pa'i 'od
dpal dril bu pas mdzad pa'i gzhung gsum gyi sa bcad
dpal dus kyi 'khor lo'i man ngag slang ba
dpal kun tu bzang po la bstod cing smon lam btab pa
dpal ldan lhan cig skyes ma rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs dkyil 'khor gyi cho ga gsang chen mchog gi myur lam gsal ba'i 'dren pa
dpal lha mo nag mo phyag rgya gar gyi mchod pa
dpal pad+ma rgyal po'i rgyud kyi bsdus don
dpal rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi cho ga
dran pa nye bar bzhag pa'i bsdus don
dril bu gzhung gsum gyi sa bcad
dril bu pa'i dbang gi mtshams sbyor
dril bu pa'i lus kyi dkyil 'khor gyi yig sna
dus bzhi'i gnas la bsngags pa
dus kyi 'khor lo'i dbang gi cho ga gsal bar byed pa
dus kyi 'khor lo'i mchod pa'i cho ga
dus kyi 'khor lo'i mngon rtogs kyi yan lag tu sbyin sreg gi lag len ye shes 'od kyi dra ba
dus kyi 'khor lo'i mngon rtogs tshigs bcad
dus kyi 'khor lo'i sa bcad
dus kyi 'khor lo'i sgrub thabs bsdus pa 'dus kyi dkyil 'khor ksas bskyed pa
gdam pa rgya mtsho mtha' yas
gsang ba 'dus pa'i dbang gi cho ga
gsang ba 'dus pa'i mngon rtogs
gsang phu ba la spring yig
gsang yig
gsung 'bum/_rang byung rdo rje
gsung thor bu/_rang byung rdo rje
gtsug tor gdugs dkar gyi cho ga
gza' lnga'i rtsis
gzhon nu gsum la spring yig
ka kha'i tshig bcad gnyis
lnga bsdus
lu hi pas mdzad pa'i sgrub thabs kyi bsdus don
lus kyi dkyil 'khor gyi 'thad pa lung sbyor
ma Ni bstan bcos
mdo ha'i bsdus don
mdo sngags mtshams sbyor
me lce 'bar ba'i rgyud kyi bsdus don
mkha' 'gro ma kun tu spyod pa'i rgyud
mkha' 'gro rgya mtsho'i snying po'i mngon par rtogs pa
mngon par rtogs pa'i rgyan gyi sa bcad snang byed sgron me gzhung dang bcas pa
mtshur phu'i bstod pa
mtshur phu'i bstod pa thung ba
nA ro chos drug gi khrid yig gser zhun ma
nA ro chos drug gser zhun ma
nag pos mdzad pa'i dkyil 'khor cho ga'i lag len rab tu gsal bar byed pa
nges don phyag rgya chen po'i smon lam
nyams len lag khrid ma'i khrid ngo mtshar can
nyi khyim 'pho ba hru ba sgra gcan 'pho ba dang gza' bsdus pa
o rgyan pa rnal lam du 'jal lugs
pad 'bum
pad+ma snang ba chen po rab tu rgyas pa'i bskyed rdzogs kyi rim pa
pad+ma snang ba'i dbang gi cho ga gsal byed pa
pad+ma zab pa'i rgyud kyi bsdus don
phag mo shes rab gsal byed la bstod cing gsol ba blo yi mun sel
phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig
phyag rgya chen po'i smon lam
phyi nang gi rtsis
rab sgang pa grags pa rgyal mtshan la spring yig
rang byung rdo rje'i mgur rnam
rang byung rdo rje'i rnam thar tshigs bcad ma
rang gzhan gyi rgyud la phan pa'i khrims yig
rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi gegs sel
rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi mngon par rtogs pa'i rim pa
rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi rnam bshad
rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi sgom khrid
rdo rje shugs kyi sgrub thabs
rgya mtsho mtha' yas pa'i skor
rgyal ba rgya mtsho'i dbang bskur dang tshogs mchod kyi lag len
rgyal ba rgya mtsho'i dbang chog
rgyal ba rgya mtsho'i mngon rtogs
rgyal ba ye shes la spring yig
rgyal po mdo ha'i sa bcad
rgyu skar dus kyi pho nya rtsog 'dus
ri chos bdud rtsi snying khu
ri chos dngos grub phreng ba
rlung sems gnyis med
rmi lam gyi tshig bcad
rnal 'byor gsum gyi snying po gsal ba
rnal 'byor gyi dbang phyug mi la bzhad pa'i rdo rje'i gsung mgur mdzod nag ma
rnal 'byor la kun tu spyod pa'i rgyud
rnam par shes pa dang ye shes 'byed pa'i bstan bcos
rnam shes ye shes 'byed pa'i bstan bcos
rong btsan kha ba dkar po'i bstod pa
rtogs pa brjod pa'i tshig bcad
rtsis kun las btus pa
rtsis kyi bstan bcos kun las btus pa'i rtog pa
sangs rgyas skyes rabs kyi bsdus don
sbyor drug rgyud pa'i gsol 'debs
sems 'khrul tshul brjod pa
shes rab kyi pha rol tu phyin pa skabs brgyad stong thun bzhugs pa'i dbu phyogs
shes rab snang ba'i me mchod
shes rab snang ba'i sgrub thabs phag mo dkar po
shri ma ha ya na mngon rtogs gtor ma'i cho ga dang bcas pa
sku gsum ngo sprod
sman ming rgya mtsho
sna bug gnyis nas rlung rgyu tshul gyi dpe'u ris
spyan ras gzigs kyi sgo nas sgrib pa sbyong ba
ston pa lnga'i bstan pa rgya mtsho mtha' yas
ston pa'i skyes rabs
thabs grol
theg pa mtha' dag gi don gsal ba
thub pa'i skyes rabs sdom tshig
thugs rje chen po'i pad+ma zab pa'i bskyed rdzogs kyi man ngag
tshe mchog gi dbu phyogs
yar la sham por gsungs pa
zab mo nang don gyi rtsa 'grel
zab mo nang don rang 'grel
zab mo nang don rtsa ba
zab mo nang don rtsa ba dang sems dang ye shes snying po bstan pa
zab mo nang gi don gsal bar byed pa'i 'grel pa
zab mo nang gi don gsal bar byed pa'i 'grel pa
zab mo nang gi don zhes bya ba'i gzhung
zab mo nang gi don zhes bya ba'i gzhung gi rtsa 'grel
zha lu ba dge bshes dpal bzang la spring yig

PL-480 Karmapas texts

Rare karma pa texts on the practice of the Mahamudra, the six doctrines of Naropa, and other esoteric precepts. Bir, H.P. : s.n., 1974.
1 v. in 2.
Pref. in English. -- "Reproduced from manuscript from the library of nam mkha' rdo rje by Kandro." -- Teachings of the Karma Kargyudpa tradition of Tibetan Lamaism on esoteric yogic and ritual practice.

v. 1: Set 2-15. LMpj-012055. R-2230. LCCN-74-901395.


sgar chen phyag bzhes bsang brngan chen mo yid bzhin dbang gi rgyal po : the collected rites for the propitiation of local and moutain deities of the Great Karma pa Encampment. Gangtok : Sherab Gyaltsen Lama, 1981.
257 p. ; 8 x 37 cm.
"Edited on the basis of the mtshur phu xylographic print redaction."

Set 8-39. LMpj-014549. SB-4255. LCCN-81-900791.


dpal mgon dgyes pa'i 'chams yig nor bu'i phreng ba mkhas pa'i mgul rgyan skal bzang dga' byed : a manual for the performance of the sacred dance and chant connected with the sgrub chen of Mahakala according to the karma pa traditon. Rumtek, Sikkim : Karmapae Chodhey, 1982.
67 p. ; 13 x 46 cm.
"Reproduced from the manuscript used by the dbu mdzad of Rumtek Monastery in Sikkim."

Set 9-44. LMpj-014935. SB-4722. LCCN-82-903172.


'dul 'dzin mkhyen rab rgya mtsho.
sangs rgyas bstan pa'i chos 'byung dris lan nor bu'i phreng ba : a study of the historical and doctrinal development of Buddhism in India and Tibet written in 1557 in response to queries put by H.H. the Eighth rgyal dbang karma pa / by 'dul 'dzin mkhyen rab rgya mtsho. Gangtok : Dzongsar Chhentse Labrang, Palace Monastery, 1981.
611 p. ; 9 x 37 cm.
"Reproduced from a rare manuscript from the library of Burmiok Athing."

Set 8-40. LMpj-014639. SB-4367. LCCN-81-902988.Dharmakirti.
Poetical biographies of Dharmakirti and the Tenth karma pa chos dbyings rdo rje : with a collection of instructions on Buddhist practice / by gtsang mkhan chen 'jam dbyangs dpal ldan rgya mtsho. Thimphu : Tango Monastic Community, 1982.
295 p. ; 9 x 38 cm.
On boards: Title on boards: Miscellaneous writings of gtsang mkhan chen.
"Reproduced from a rare manuscript collection preserved at rta mgo Monastery in Bhutan."

Set 9-44. LMpj-014951. SB-4742. LCCN-82-902928.dpal spungs mkhyen brtse karma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i 'od zer.
zab lam bla ma sgrub cing mchod pa'i cho ga bde chen mkha' spyod 'jug pa'i sgo /karma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i 'od zer blo gros mi zad pa'i sdes sbyar ba bka' brgyud bla ma'i skong ba gsar skong rin chen phreng ba / grub thob karma pas mdzad pa. Paro : Ngodrup Lama, 1979.
308 p. ; 9 x 38 cm.
On boards: Added title on boards: karma kam tshang gi bla mchod cho ga.
Author's name from colophon. --

Set 6-33. LMpj-013792. SB-3752. LCCN-79-903892.


dwags ram pa chos rgyal bstan pa.
dpal rdo rje'i tshig zab mo nang gi don gyi 'grel bshad sems kyi rnam par gsal bar byed pa'i rgyan : a detailed exegesis of the famed treatise on the Anuttaratantra and its practice, the zab mo nang don, by the 3rd Karma pa rang byung rdo rje / by dwags ram pa chos rgyal bstan pa. Delhi : Delhi Karmapae Chodhey, 1977.
804 p. ; 9 x 51 cm.
Pref. in English. -- "Reproduced from a print from the 16th century Central Tibetan blocks at the order of H.H. the Sixteenth rgyal dbang karma pa."

Set 4-24. LMpj-013130. SB-2937. LCCN-77-902365.gter ston mchog gyur gling pa.
sgyu 'phrul lcags byang ma'i chos skor : a collection of rdo rje sems dpa' and zhi khro precepts from the rediscoveries of gter chen mchog gyur gling pa ; with ritual and initiatory texts by karma pa mkha' khyab rdo rje. Bir, H.P. : Pema Lodoe, 1975.
130 p. ; 28 x 37 cm.
On boards: Half title: sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i zab gter gyi gsang mdzod zab pa skor bdun las rgyud kyi zab pa sgyu 'phrul lcags byang ma'i chos skor. -- Title on spine: sgyu 'phrul lcags byang ma.
Pref. in English. -- "Reproduced from a rare manuscript collection from the library of rgya ston em chi by Pema Lodoe." -- Meditational and ritual teachings of a famed religious teacher of the Rimey (ris med) tradition.

Set 3-20. LMpj-012447. SB-2157. LCCN-75-904935.karma bsam gtan chos 'phel.
gsang 'dus bla ma'i sgrub thabs kyi las mtha' rdo rje'i gar 'chams kyi yi ge : a manual for the performance of the sacred dance and chant in connection with the sgrub chen of the bla ma gsang 'dus from the revelations of gu ru chos dbang according to the practice of the karma pa tradition / karma bsam gtan chos 'phel. Rumtek, Sikkim : Karmapae Chodhey, 1982.
57 p. ; 13 x 46 cm.
Author's name from colophon. -- "Reproduced from the manuscript used by the dbu mdzad of Rumtek Monastery in Sikkim."

Set 9-44. LMpj-014936. SB-4730. LCCN-82-902929.


karma pa I dus gsum mkhyen pa.
Selected writings of the First zhwa nag karma pa dus gsum mkhyen pa. Gangtok : Dzongsar Chhentse Labrang, Palace Monastery, 1980.
2 v. ; 14 x 37 cm.
"Reproduced from rare manuscripts from the library of zhwa dmar rin po che." -- Writings on Buddhist meditation and practice, by the founder of the Karma Kargyudpa tradition in Tibetan Buddhism.

v. 1: Set 7-37. LMpj-014450. SB-4158. LCCN-80-904356.
v. 2: Set 7-37. LMpj-014451. SB-4159. LCCN-80-904356.karma pa II karma pakSHi chos kyi bla ma.
The autobiographical writings of the second karma pa karma pakshi and spyi lan ring mo : a defence of the bka' brgyud pa teachings addressed to g-yag sde paN chen. Gangtok : Gonpo Tseten, 1978.

Pref. in English. -- "Reproduced from rare manuscript from Rumtek collections." -- No card.

Set 5-30. LMpj-013565. SB-3541.


karma pa III rang byung rdo rje.
rang byung rdo rje'i mgur rnam : a collection of the poetic songs of Buddhist experience given on various occasions / by the Third karma pa rang byung rdo rje. Tashigang, Bhutan : Kunchhap, 1983.
206 p. ; 10 x 38 cm.
"Reproduced from a rare manuscript from the library of bla ma seng ge of yol mo."

Set 9-45. LMpj-015414. SB-5292. LCCN-83-902804.
karma pa III rang byung rdo rje.
rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i nges don phyag rgya chen po'i smon lam / karma pa III rang byung rdo rje. S.l. : s.n., 1970.
4 folios.
Tantric Buddhist devotional text.

Set 1-1. LMpj-010222. R-405. LCCN-76-914807.


karma pa III rang byung rdo rje.
rgya mtsho mtha' yas kyi skor : texts from the monumental systematic presentation of the whole of Buddhist theory and practice / by the Third karma pa rang byung rdo rje. Gangtok : Gonpo Tseten, 1978- .
2 v. ; 9 x 38 cm.
"Reproduced from an incomplete but possibly unique manuscript preserved in the Library of Rumtek Monastery for the benefit of the rdzong sar mkhyen brtse sprul sku." -- Treatise by a hierarch of the Kamtshang Kargyudpa sect.

v. 1: Set 5-28. LMpj-013415. SB-3391. LCCN-78-903936.
v. 2: Set 5-28. LMpj-013416. SB-3392. LCCN-78-903936.


karma pa III rang byung rdo rje.
rnam shes ye shes 'byung ba'i bstan bcos. Rumtek Sikkim : s.n., 1972.
9 folios.
"Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim." -- On the relationship of transmigrating consciousness (vijnana) and transcending awareness (jnana) in Mahayana Buddhism; a verse treatise.

Set 1-12. LMpj-011814. R-1994. LCCN-72-905547.


karma pa III rang byung rdo rje.
zab mo nang don zhes bya ba'i gzhung etc. / rang byung rdo rje. Rumtek, Sikkim : s.n., 1970?.
39 folios.
Author's name from colophon. -- Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim. -- Verse treatise on the Buddhist tantras of the anuttarayoga class.

Set 1-8. LMpj-011285. R-1465. LCCN-76-921408.karma pa III rang byung rdo rje.
rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i gcod kyi tshogs las rin chen phreng ba 'don bsgrigs bltas chog tu bkod pa gcod kyi lugs sor bzhag. S.l. : s.n., 1970.
6 p. (2nd group).
Xylographic print from blocks preserved at Trakar (brag dkar) Monastery in Solukhumbu. -- Esoteric Buddhist practices of gcod; includes a reverential petition to ma gcig lab sgron, the initiator of these precepts.

Set 1-8. LMpj-011252. R-1432. LCCN-79-927548.karma pa III rang byung rdo rje.
rnal 'byor gyi dbang phyug mi la bzhad pa rdo rje'i gsung mgur mdzod nag ma : the life and songs of realization of mi la ras pa (bzhad pa rdo rje) / edited and arranged by the 3rd Black Hat Karma pa rang byung rdo rje. Dalhousie H.P. : Damchoe Sangpo, 1978.
2 v. ; 10 x 38 cm.
On boards: Added title on boards: the life and songs of mi la ras pa.
Pref. in English. -- "Reproduced from a rare manuscript from the library of dbon sproul sic rin po che." -- Early biography of mi la ras pa, 1040-1123, Tibetan poet and saint.

v. 1: Set 6-32. LMpj-013677. SB-3657. LCCN-79-901890.
v. 2: Set 6-32. LMpj-013678. SB-3658. LCCN-79-901890.
karma pa III rang byung rdo rje.
nges don phyag rgya chen po'i smon lam / by the 3rd rgyal dbang karma pa rang byung rdo rje. Chemre : s.n., 1968.
9 folios.
"Printed from the blocks preserved at the Hemis rgod tshang Hermitage. -- Devotional poem concerning the Mahamudra."

Set 1-6. LMpj-010950. R-1130.karma pa IX dbang phyug rdo rje.
sgrub brgyud rin po che'i phreng ba karma kam tshang rtogs pa'i donb brgyud las byung ba'i gsung dri ma med pa rnams bkod nas ngag 'don rgyun khyer gyi rim pa 'phags lam bgrod pa'i shing rta / dbang phyug rdo rjes stsal pa. Rumtek : s.n., 1972.
18, 1 folios.
Includes other 1 title. -- Author's name from colophon. -- Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim. -- On the preliminary practice (sngon 'gro) of the Mahamudra method of Buddhist realization followed by the Karma Kargyudpa sect; comprises extracts for recitation from the khrid yig of the author.

Set 1-10. LMpj-011495. R-1675. LCCN-72-906040.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
so sor thar pa'i mdo'i 'grel pa rin chen 'byung gnas : a commentary on the Pratimoksasutra / by the Eighth rgyal dbang karma pa mi bskyod rdo rje. Delhi : Delhi Karmapae Chodhey Gyalwae Sungrab Partun Khang, 1976.
134 p. ; 10 x 51 cm.
On boards: Added title on boards: sor mdo'i 'grel pa rin chen 'byung gnas.
Sect of the author : bka' brgyud pa: -- "Reproduced from a tracing of a print from the dpal spungs blocks at the order of H.H. the Sixteenth rgyal dbang karma pa." -- On Buddhist monastic discipline."

Set 4-23. LMpj-013082. SB-2887. LCCN-77-900836.karma pa VII chos grags rgya mtsho.
tshad ma rigs gzhung rgya mtsho / by chos grags rgya mtsho, the Seventh rgyal dbang karma pa, edited and published by Topga Tulku. Thimbu : Topga Tulku, 1973.
2 cases.
On boards: Cover title: tshad ma rigs gzhung rgya mtsho.
Pref. in English. -- Photographic reproduction of a print from the Pepung (dpal spungs) blocks carved in 1934. -- Synthetic treatise on the principles of Buddhist logic.

v. 1: Set 1-12. LMpj-011680. R-1860. LCCN-72-908591.
v. 2: Set 1-12. LMpj-011681. R-1861. LCCN-72-908591.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
rgyal dbang karma pa sku 'phreng brgyad pa mi bskyod rdo rje'i rnal 'byor rgyud kyi rnam bshad sogs / zhus dag byed pa po slob dpon padma. Thimphu : Kunsang Topgyel and Mani Dorji, 1979.
4 v. ; 10 x 38 cm.
On boards: Title on boards: rnal 'byor rgyud kyi rnam bshad sogs.
Writings on Buddhism chiefly on the Yogatantra.

v. 1: Set 7-36. LMpj-014045. SB-4119. LCCN-79-906039.
v. 2: Set 7-36. LMpj-014046. SB-4120. LCCN-79-906039.
v. 3: Set 7-36. LMpj-014047. SB-4121. LCCN-79-906039.
v. 4: Set 7-36. LMpj-014048. SB-4122. LCCN-79-906039.


karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
rlung sems dbyer med kyi khrid yig chen mo : a presentation with explanatory annotations of a treasured upadesa of the kam tsang bka' brgyud pa tradition for the practice of the n'a ro chos drug / by H.H. the Eighth karma pa mi bskyod rdo rje. Delhi : Delhi Karmapae Chodhey Gyalwae Sungrab Partun Khang, 1980.
633 p. ; 10 x 50 cm.
"Reproduced from prints from the dpal spungs blocks from Rumtek Monastery."

Set 8-38. LMpj-014505. SB-4208. LCCN-81-900492.karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i lung chos mtha' dag gi bdud rtsi'i snying por gyur pa gang la ldan pa'i gzhi rje btsun mchog tu dgyes par ngal gso ba'i yongs 'dus brtol gyi ljon pa rgyas pa : a detailed commentary on the Prajnaparamita literature in Tibet / by H.H. the Eighth zhwa nag karma pa mi bskyod rdo rje. Delhi : Gyalwae Sungrab Partun Khang, 1984.
2 v. ; 9 x 50 cm.
On boards: Title on boards: sher phyin mngon rtogs rgyan gyi bstan bcos rgyas 'grel.
"Reproduced from a clear print from the dpal spungs blocks."

v. 1: Set 12-6. SB-6150. LCCN-85-900397.
v. 2: Set 12-6. SB-6151. LCCN-85-900397.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
chos mngon pa'i mdzod kyi 'grel pa rgyas par spros pa grub bde'i dpyid 'jo : a detailed commentary on the Abhidharmakosa / by the Eighth karma pa mi bskyod rdo rje. New Delhi : Taikhang, 1975.
2 v. ; 28 x 37 cm.
On boards: Cover title: mngon mdzod 'grel chen.
Pref. in English. -- "Reproduced from a dpal spungs print from the library of H.H. the rgyal dbang karma pa of Rumtek by T. Tsepal Taikhang." -- Commentary on a Buddhist philosophical treatise by the 4th century scholar, Vasubandhu.

v. 1: Set 9-45. LMpj-015271. SB-5030. LCCN-75-900762.
v. 2: Set 9-45. LMpj-015271.1. SB-5031. LCCN-75-900762.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
kun rig gi cho ga nag 'gros su bkod pa rnam grol sgo chen : extended version of the funeral ritual used in the kam tshang bka' brgyud pa tradition / by H.H. the Eighth zhwa nag karma pa mi bskyod rdo rje. Kollegal, Karnataka : rta rna bla ma, 1985.
251 p. ; 9 x 39 cm.
On boards: Title on boards: kun rig cho ga rnam grol sgo chen thar pa'i lam bzang.
"Reproduced from a recently calligraphed manuscript from Tibet."

Set 13-3. LCCN-85-904977.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
rgyud sde spyi'i sbyin sreg gi cho ga bdud bzhi dang sgrib gnyis sreg cing tshogs gnyis 'od zer 'gyed byed : method for performing the various homavidhi according to the teachings of the kam tshang bka' brgyud pa tradition / by H.H. the Eighth zhwa nag karma pa mi bskyod rdo rje. Delhi : Karlo, 1985.
106 p. ; 12 x 46 cm.
"Reproduced from a rare manuscript from the collection of Lama nor bla."

Set 13-4. LCCN-85-904980.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
'dul ba nyi ma'i dkyil 'khor : a detailed commentary on the Vinayasutra and Buddhist monastic discipline / by mi bskyod rdo rje, the Eighth rgyal dbang karma pa. New Delhi : s.n., 1974-1976.
4 v.
On boards: Half title: 'dul ba mdo rtsa ba'i rgya cher 'grel spyi'i don mtha' dpyad tang bsdus don sa bcad dang 'bru yi don mthar chags su gnyer ba bcas 'dzam bu'i gling gsal bar byed pa'i rgyan nyi ma'i dkyil 'khor.
Pref. in English. -- "Reproduced from the prints from the dpal spungs blocks at the order of H.H. Rgyalwa Karma-pa."

v. 1: Set 1-13. LMpj-011854. R-2034. LCCN-73-904164.
v. 2: Set 1-13. LMpj-011863. R-2043. LCCN-73-904164.
v. 3: Set 4-23. LMpj-012911. SB-2733. LCCN-73-904164.
v. 4: Set 4-23. LMpj-012912. SB-2734. LCCN-73-904164.karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
dbu ma 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta zhes bya ba karma mi bskyod rdo rjes sbyar ba. Rumtek, Sikkim : Dharma Chakra Centre, 1969.
821 p.
On boards: Cover title: dbu ma 'jug pa'i rnam bshad dwags brgyud grub pa'i shing rta.
Pref. in English. -- Exegesis of Candrakirti's Madhyamakavatara, basic work for understanding Madhyamika Buddism.

Set 1-8. LMpj-011190. R-1370. LCCN-76-911525.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
so sor thar pa'i dmo'i 'grel pa rin chen 'byung gnas / karma pa mi bskyod rdo rje zhes bya ba'i lhag pa'i lhag pa'i bsam pas byas pa. Mane Bhanjang, W.B. : 'brug zhabs dharma shr'i, 1969.
138 p.
"sde dge dpal spungs thub bstan chos 'khor gling gi dpar mar phyi mo bgyis." -- Concise exegesis of the Pratimoksasutra and Buddhist monastic discipline; for followers of the Kargyudpa sect.

Set 1-8. LMpj-011205. R-1385. LCCN-79-912232.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
dbu ma gzhan stong smra ba'i srol legs par phye pa'i sgron me. Rumtek, Sikkim : s.n., 1972.
20 folios.
On boards: Spine title: dbu ma gzhan stong smra ba'i srol.
"Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim." -- On the concept of parasunya (gzhan stong) in Buddhist Madhyamika philosophy.

Set 1-12. LMpj-011828. R-2008. LCCN-72-905479.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta : a detailed exegesis of the Madhyamakavatara of Candrakirti / by H.H. the Eighth rgyal dbang karma pa mi bskyod rdo rje. Rumtek, Sikkim : Dharma Chakra Center, 1975.
806 p. ; 9 x 50 cm.
Pref. in English. -- "Reproduced from a print of the 20th century dpal spungs blocks at the order of H.H. the16th rgyal dbang Karma pa." -- On Madhyamika Buddhism; a treatise.

Set 2-19. LMpj-012431. SB-2141. LCCN-75-906632.karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
gdams khrid man ngag gi rim pa 'chi med bdud rtsi'i ljon bzang : a collection of brief instructions on various aspects of Buddhist practice / by H.H. the Eighth karma pa mi bskyod rdo rje. Delhi : Khetsun Sangpo, 1976.
2 v. ; 8 x 38 cm.
On boards: Added title on boards: khrid thung.
Pref. in English. -- "Reproduced from a print from the dpal spungs blocks from the library of Rumtek, Sikkim."

v. 1: Set 3-21. LMpj-012598. SB-2312. LCCN-76-901147.
v. 2: Set 3-21. LMpj-012599. SB-2313. LCCN-76-901147.karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
sku gsum ngo sprod kyi rnam par bshad pa mdo rgyud bstan pa mtha' dag gi e wam phyag rgya : a detailed exegesis of the sku gsum ngo sprod instruction of karma paksi / by the Eighth zhwa nag karma pa mi bskyod rje rje. Gangtok : Gonpo Tseten, 1978- .
4 v. ; 14 x 36 cm.
On boards: Cover title: e wam phyag rgya
Pref. in English. -- "Reproduced from a rare set of manuscripts now preserved at Rumtek Monastery."

v. 1: Set 5-28. LMpj-013406. SB-3381. LCCN-78-903925.
v. 2: Set 5-28. LMpj-013407. SB-3382. LCCN-78-903925.
v. 3: Set 5-28. LMpj-013408. SB-3383. LCCN-78-903925.
v. 4: Set 5-28. LMpj-013409. SB-3384. LCCN-78-903925.
karma pa VIII mi bskyod rdo rje.
Songs of esoteric spiritual realization and various verse instructions of the eighth zhwa nag karma pa mi bskyod rdo rje. Gangtok : Gonpo Tseten, 1978.
649 p. ; 9 x 38 cm.
Pref. in English. -- "Reproduced from an incomplete manuscript of unknown provenance for the benefit of the rdzong sar mkhyen brtse sprul sku."

Set 5-28. LMpj-013410. SB-3385. LCCN-78-903931.karma pa X chos dbyings rdo rje.
byang chub sems dpa'i rtogs pa brjod pa ka la ping ka'i glu dbyangs : a poetical story recounting the story of Bodhisattva and the practice which led to his spiritual attainments / by the Tenth zhwa nag karma pa chos dbyings rdo rje. Thimphu : National Library of Bhutan, 1985.
458 p. ; 9 x 38 cm.
"Reproduced from a rare manuscript from the National Library of Bhutan."

Set 12-2. SB-5719. LCCN-85-902878.karma pa XIV theg mchog rdo rje.
tshogs mchod byin rlabs char 'bebs. S.l. : s.n., 1970.
6 folios.
On boards: Spine title: tshogs mchod.
"par 'di gshong rong 'ja' sa ri khrod bsam gling dgon du bzhugs." -- Ritual for the propitiatory worship of the host of deities of the gnam chos bde chen zhing sgrub, cycle of visionary teachings revealed to sprul sku mi 'gyur rdo rje and set down by karma chags med.

Set 1-2. LMpj-010345. R-527. LCCN-76-919759.karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
The collected works of H.H. the Fifteenth zhwa nag karma pa mkha' khyab rdo rje. Paro : Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1981.
15 v. ; 9 x 39 cm.
Pref. in English. -- Tibetan title from boards. -- "Reproduced from a set of prints from the dpal spungs blocks from Rumtek." -- Collected works of a religious master of the Karma Kargyudpa tradition of Tibetan Buddhism.

v. 1: Set 7-36. LMpj-014007. SB-4080. LCCN-79-907491.
v. 2: Set 7-36. LMpj-014008. SB-4081. LCCN-79-907491.
v. 3: Set 7-36. LMpj-014009. SB-4082. LCCN-79-907491.
v. 4: Set 7-36. LMpj-014010. SB-4083. LCCN-79-907491.
v. 5: Set 7-36. LMpj-014011. SB-4084. LCCN-79-907491.
v. 6: Set 7-36. LMpj-014012. SB-4085. LCCN-79-907491.
v. 7: Set 7-36. LMpj-014013. SB-4086. LCCN-79-907491.
v. 8: Set 7-36. LMpj-014014. SB-4087. LCCN-79-907491.
v. 9: Set 7-36. LMpj-014015. SB-4088. LCCN-79-907491.
v. 10: Set 7-36. LMpj-014016. SB-4089. LCCN-79-907491.
v. 11: Set 7-36. LMpj-014017. SB-4090. LCCN-79-907491.
v. 12: Set 7-36. LMpj-014018. SB-4091. LCCN-79-907491.
v. 13: Set 7-36. LMpj-014019. SB-4092. LCCN-79-907491.
v. 14: Set 7-36. LMpj-014020. SB-4093. LCCN-79-907491.
v. 15: Set 7-36. LMpj-014021. SB-4094. LCCN-79-907491.karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
lha mgron rgyas pa'i mchod sprin : rituals for the propitiation of the protective deities of the kam tshang bka' brgyud pa tradition / by the 15th karma pa mkha' khyab rdo rje and others. Delhi : Sonam Rapten, 1982.
99 p. ; 10 x 38 cm.
"Reproduced from a manuscript from Rumtek Monastery in Sikkim."

Set 11-1. LMpj-015256. SB-5009. LCCN-83-900984.karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
rje btsun dpal ldan nag po chen po'i mngon rtogs don kun sgrub byed log 'dren tshar gcod sdang ba rnam bsreg gi phrin las gsal bar byas pa mi nub pa'i rgyal mtshan / mkha' khyab rang byung rtag pa'i rdo rje'm, dpal ldan kun bzang chos kyi nyi ma chen po phrin las mkha' khab rdo rje phogs las rnam par rgyal ba'i sdes grub par bgyis pa. Rumtek, Sikkim : s.n., 1972.
162 folios.
On boards: Running title: kaM tshang skor ber can : mgon phrin rgyas pa.
Author's name from colophon. -- Added fabricated Sanskrit title in Lanca and Tibetan scripts. -- Liturgical text for the propitiation of Mahakala in the form mgon po ber nag can, protective deity of the Karma Kargyudpa sect of Tibetan buddhism.

Set 1-12. LMpj-011761. R-1941. LCCN-72-905706.karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
gnas skabs mthar thug gi 'dod don smon lam kha ton du bya ba nyung ngur bsdus pa gang bsam 'grub pa'i nor bu / karma pa mkha' khyab rdo rjes bris pa. Rumtek Sikkim : s.n., 1972.
3 folios.
Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim. -- Prayer, in verse, of the Karma Kargyudpa sect of Tibetan Buddhism.

Set 1-10. LMpj-011491. R-1671. LCCN-72-906044.karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
de bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel byams mgon dgyes pa'i zhal lung nor bu dbang gi rgyal po dri ma med pa'i 'od etc. / mkha' khyab rang byung bdo ba'i rdo rjes btab pa. New Delhi : Karmapae Chodhey Gyalwae Sungrab Partun Khang, 1976.
205 p. ; 9 x 51 cm.
On boards: Title on boards: de bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos mchan 'grel byams mgon dgyes pa'i zhal lung.
Author's name from colophon. -- Pref. in English. -- "Reproduced from prints of the dpal spungs blocks of mkha' khyab rdo rje's gsung 'bum." -- Three important verse treatises on aspects of Mahayana and Vajrayana Buddhism by the 3rd karma pa rang byung rdo rje ; with annotations expanding the text (mchan) by the 15th karma pa mkha' khyab rdo rje.

Set 4-23. LMpj-012870. SB-2704. LCCN-76-902728.karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
rgyud sde bzhi'i bskyed rdzogs kyi rim pa dang lus dkyil dkyil chog gi zin bris sna tshogs nyer mkho 'dod 'jo'i bum bzang : a collection of useful texts for the various puja and visualization practices of the karma pa tradition of the dkar brgyud pa / compiled through the efforts of H.H. the 15th karma pa mkha' khyab rdo rje. Delhi : Delhi Karmapae Chodhey Gyalwae Sungrab Partun Khang, 1976.
600 p. ; 10 x 41 cm.
"Reproduced from prints from mtshur phu blocks at the order of H.H. the Sixteenth rgyal dbang karma pa."

Set 4-23. LMpj-013058. SB-2866. LCCN-77-900736.


karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
karma pa sgar bsangs chen mo : the collected rituals for the offering of bsangs of the karma pa sgar / by the 15th rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rje and other masters. Delhi : Karma Chophel, 1977.
628 p. ; 9 x 38 cm.
On boards: Added title on boards: sgar bsangs chen mo dang gtor bsngo nyer mkho'i rigs.
Pref. in English. -- "Reproduced from a collection of prints from blocks of dpal spungs and lha thog." -- Court rituals of the establishment of the Black Hat Karma pa, paramount incarnation of the Kamtsang Kargyudpa tradition.

Set 5-27. LMpj-013321. SB-3302. LCCN-78-900720.


karma pa XV mkha' khyab rdo rje.
ye shes kyi mgon po ber nag can lcam dral gyi bsnyen sgrub skor : texts for the highly esoteric sadhana of Mahakala in the ber nag can form according to the traditions followed by kam tshang dkar brgyud pa / by H.H. the 15th zhwa nag karma pa mkha' khyab rdo rje. Paro : Ngodrup and Sherab Drimay, 1979.
462 p. ; 9 x 38 cm.
On boards: Added title on boards: ye shes mgon po ber nag can gyi sgrub skor.
Pref. in English.

Set 6-33. LMpj-013795. SB-3755. LCCN-79-903493.


karma pa XVI rang byung rig pa'i rdo rje.
gdams pa'i srog thig rtsa gsum dgyes bskul lha yi rnga dbyangs / karma bstan 'dzin pas bris pa. Rumtek, Sikkim : s.n., 1972.
7 folios ; 10 x 41 cm.
Author's name from colophon. -- Impressions from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim. -- Instruction on the essence of Buddhist practice; includes a commentary.

Set 12-4. SB-5919. LCCN-85-903211.


karma pa XVI rang byung rig pa'i rdo rje.
lha srin rnams la dmar gsur bya ba sde brgyad srog gi rgya mdud / karma'i mtshan 'dzin bcu drug pa. rum btegs : s.n., 1972.
6 folios.
Author's name from colophon. -- "Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim." -- Ritual for the propitiation of the local gods and demons of Sikkim.

Set 1-11. LMpj-011643. R-1823. LCCN-72-906892.

karma pa XVI rang byung rig pa'i rdo rje.
nyer mkho'i dpe bum las bstus pa'i bsnyen gnas dang skyabs 'gro'i sdom pa len tshul. Rumtek : s.n., 1972.
8 folios.
On boards: Running title: bsnyen gnas.
Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim. -- On the Buddhist formula of taking refuge and Buddhist ethics; extracts from various sources.

Set 1-12. LMpj-011792. R-1972. LCCN-72-906042.


karma pa XVI rang byung rig pa'i rdo rje.
bla ma'i rnal 'byor sku bzhi'i myu gu skyed byed bdud rtsi'i char rgyun / karma pa bcu drug pas bris pa. Rumtek Sikkim : s.n., 1972.
4 folios.
Xylographic print from blocks preserved at rum btegs Rumtek karma chos sgar in Sikkim. -- Meditational teaching involving contemplative devotion to the tantric preceptor guru; from Karma Kargyudpa ritual.

Set 1-10. LMpj-011447. R-1627. LCCN-72-905372.


karma pa XVI rang byung rig pa'i rdo rje.
myur 'byon gsol 'debs / bcu drug pa rig pa'i rdo rjes bris pa. Rumtek Sikkim : s.n., 1972.
2, 2 folios.
Xylographic print from blocks preserved at rum btegs (Rumtek) karma chos sgar in Sikkim. -- Two prayers for the timely reembodiment of the 9th ban chen sangs rgyas mnyan pa karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma, 1897-1962, and the 6th rdzogs chen dpon slob thub bstan 'jigs bral tshe dbang rdo rje bshad sgrub phrin las rab 'byams, d. 1962?

Set 1-10. LMpj-011494. R-1674. LCCN-72-906034.


lha btsun nam mkha' 'jigs med.
lta sgom spyod gsum 'bras bu dang bcas pa'i ngo sprod lag bcangs gser gyi yang zhun snying gi thig le dbang rtags ral pa'i glegs bam : an instruction on the practice of Buddism / by lha btsun nam mkha' 'jigs med. dag snang 'chi med tsanDa li'i sgrub thabs kyi zin bris bltas pa'i 'grub pa tshe dbang bcud len : an instruction on 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po's visionary sadhana focussing upon 'chi med tsanDa li / by karma pa mkha' khyab rdo rje. Delhi : bla ma zla ba and Sherab Gyaltsen, 1983.
109 p. ; 9 x 38 cm.
"Reproduced from rare manuscripts from the library of bla ma seng ge of yol mo."

Set 9-45. LMpj-015470. SB-5338. LCCN-83-902978.


lho pa bya bral.
rgyal ba'i dbang po karma pas rnying ma ba la dri ba chab shog tu gnang ba'i dris lan chos dbyings 'od gsal : a reply to questions put by H.H. the Eighth zhwa nag karma pa mi bskyod rdo rje (1507-1554) regarding the authenticity of the rnying ma pa tradition and its tantras / by lho pa bya bral. Thimphu : National Library of Bhutan, 1985.
283 p. ; 9 x 38 cm.
On boards: Title on boards: dris lan chos dbyings 'od gsal.
Pref. in English. -- "Edited from a rare manuscript from the library of slob dpon padma lags."

Set 12-5. SB-6055. LCCN-85-902879.


rig 'dzin chos rgyal rdo rje.
The autobiography of rig 'dzin chos rgyal rdo rje, together with his phyag chen zhal gdams and works from his visionary cycle O rgyan mkha' 'gro nor lha'i sgrub thabs. Delhi : dam chos smon lam, 1975.
5, 500 p. ; 8 x 37 cm.
Pref. in English. -- "Reproduced from rare manusripts from the library of the late a pho rin po che by dam chos smon lam." -- Life and teachings of a Khampa religious leader who taught a fusion of Drukpa and Karma Kargyudpa and Nyingmapa teachings.

Set 2-17. LMpj-012266. SB-773. LCCN-75-903137.
sman sdong mtshams pa karma nges don bstan rgyas.
Brief biographies of the successive embodiments of the black karmapa lamas; being the text of chos rje karma pa sku 'phreng rim byon gyi rnam thar mdor bsdus dpag bsam khri shing / karma nges don bstan rgyas. Delhi : Tibetan Bonpo Monastic Centre distributor, 1973.
1 v. (unpaged).
On boards: Cover title: Karmapa biographies.
Pref. in English. -- "Reproduced from a manuscript made from a print of the mtshur phu blocks by Topden Tsering, New Delhi." -- Photographic reproduction of text arranged with four rectos to the page followed by the corresponding four versos on the facing page.

Set 1-13. LMpj-011856. R-2036. LCCN-73-903526.


sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan.
rgyal ba'i dbang po Karma pa mi bskyod rdo rjes gsang sngags rnying ma ba rnams la dri ba'i chab shog gnang ba'i dris lan lung dang rigs pa'i 'brug sgra : a reply to Karma pa mi bskyod rdo rje's doubts regarding the Nyingmapa tradition / sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan. Gsang sngags rnying ma ba'i rings lugs pa rnams la rtsod pa'i lan legs par bshad pa dri med Gangga'i chu rgyun : a refutation of dpal khang lo tsa ba's attack on the Nyingmapa school and its followers / by bkra shis rnam rgyal, the Third klong chen rab 'byams pa. Gangtok : s.n., 1971.
1 v. (unpaged).
(Ngagyur nyingmay sungrab ; v. 2)
On boards: Cover title: Two refutations of attacks on the Nyingmapa school.
Photographic reproduction of Tibetan texts arranged with four rectos to the page followed by the corresponding four versos on the facing page. -- Religious polemic; replies to criticisms of the Nyingmapa sect of Tibetan Buddhism.

Set 1-2. LMpj-010294. R-477. LCCN-72-919198.zhwa dmar V dkon mchog yan lag.
rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i bla na med pa'i rgyud 'grel zab mo nang don gyi stong thun : a detailed exegesis on karma pa III rang byung rdo rje's monumental treatise on the profound theory and experience of the Anuttarayoga tantras / by the Fifth zhwa dmar dkon mchog yan lag. Darjeeling : Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1979.
215 p. ; 10 x 38 cm.
On boards: Title on boards: zab mo nang don gyi stong thun.
"... on exegesis of..." on t.p. -- "Reproduced from a clear print of the central Tibetan blocks." -- General study of a treatise on the Buddhist tantric literature of the Anuttarayoga class.

Set 7-35. LMpj-013930. SB-4012. LCCN-79-907749.zhwa dmar V dkon mchog yan lag.
bstan bcos zab mo nang don gyi gtong thun rab gsal nyi ma'i snying po : a detailed study of karma pa rang byung rdo rje's famed treatise on the Anuttarayoga tantra / by the 5th zhwa dmar dkon mchog yan lag. New Delhi : Delhi Karmapae Chodhey Gyalwae Sungrab Partun Khang, 1976.
216 p. ; 9 x 60 cm.
General study of a treatise on the Buddhist tantric literature of the Anuttarayoga class.

Set 4-22. LMpj-012733. SB-2568. LCCN-76-902842.


Aryasura.
The Tibetan rendering of the Jatakamala of Aryasura : supplemented with 67 additional Jataka stories by The Third karma pa rang byung rdo rje. Darjeeling : Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1974.
2 v.
On boards: Cover title: The Tibetan Jatakamala of Aryasura.
"Reproduced photographically from a rare manuscript preserved in the library of the stog rgyal po of Ladakh." -- Accounts of former embodiments of Gautama Buddha.

v. 1: Set 2-16. LMpj-012116. R-2291. LCCN-74-900929.
v. 2: Set 2-18. LMpj-012344. SB-2035. LCCN-74-900929.

Past Karmapas dates

name                                   CE date              TBRC ref
Dus gsum mkhyen pa           1110 – 1193           P1400
Karma pak+shi                    1204/6 – 1283       P1487
Rang byung rdo rje               1284 – 1339         P66
Rol pa'i rdo rje                     1340 – 1383         P1456
bDe bzhin gshegs pa             1384 – 1415        P1410
mThong ba don ldan             1416 – 1453        P1006
Chos grags rgya mtsho          1454 – 1506        P821
Mi bskyod rdo rje                 1507 – 1554        P385
dBang phyug rdo rje              1555 – 1603       P889
Chos dbyings rdo rje             1604 – 1674       P1382
Ye shes rdo rje                      1676 – 1702       P943
Byang chub rdo rje                1703 – 1732       P838
bDud 'dul rdo rje                   1733 – 1797       P828
Theg mchog rdo rje               1798 – 1868       P562
mKha' khyab rdo rje             1871 – 1922       P563
Rang byung rig pa'i rdo rje     1924 – 1981       P865